Blauwgroen Advies diensten

Kennis is macht? Nee, toegepaste kennis is macht. Blauwgroen Advies heeft ruime ervaring in de blauwgroene sector
en weet haar verworven kennis en ervaring maximaal te benutten. Kwaliteit en snelle levering van diensten staan hoog
in ons vaandel. Om aan onze eigen hoge eisen te kunnen voldoen, is het beleid van Blauwgroen Advies toegespitst op
kwaliteitscontrole, up-to-date blijven met de nieuwste technieken en ontwikkelingen, en integratie van deze elementen
in bestaande werkwijzen.


Wat doet Blauwgroen Advies

Waar het de groene of blauwe branche betreft, kunt u Blauwgroen Advies aantreffen.
Grofweg kunnen we ons prima vinden in:

•    groenbeheer
•    groenbeleid
•    boombeheer
•    sportvelden- of golfbaanbeheer
•    water- en rioolbeheer
•    baggerplannen
•    civieltechnische zaken

Blauwgroen Advies is in te huren op interim-basis of freelance en heeft de volgende diensten in haar arsenaal,
inclusief specifieke voorbeelden:

•    Detachering
•    Mediation
•    Projectbegeleider
•    Coach
•    Trainer

•    Groenbestekken (inclusief bomen):
-    reconstructie
-    renovatie
-    nieuwbouw

•    Beheer en onderhoud:
-    planning
-    budgetbeheer
-    ontwikkeling boombeheersysteem

•    (digitaal) Ontwerpen openbaar groen voor:
-    woonstraten
-    kantoren
-    groenbestekken

•    Inzetbaar als Beleidsmedewerker:
-    regelen vergunningen (zoals kapvergunningen) en uitvoering
-    voorbereiding en uitvoeringscontrole dagelijks beheer
-    uitwerken beheerplannen en (meerjaren) onderhoudsplannen
-    opstellen en uitwerken van beleidsplannen
-    bepalen van onderhoudsstrategieλn- en maatregelen
-    informeren en beantwoorden vragen van inwoners
-    adviseren van management en bestuur

•    Inzetbaar als Projectleider voor:
-    natuurgebieden
-    ontwerp en begroting
-    inrichtingsplannen (reconstructie en nieuwbouw)
-    weg- en rioolreconstructies
-    inventariseren en oplossingen van vorstschades

•    Inzetbaar als freelancer, interim of voor detachering:
-    wegwerken achterstanden
-    leiding geven / coaching / training:
•    aansturen en coachen medewerkers:
•    wegbeheer
•    technische dienst
•    aannemers
•    assisteren / inwerken junior groenbeheerders
•    watersysteembeheerders
•    technische medewerkers
•    sluiswachters
•    gemaalbeheerders
•    vergunningverleners
•    voorbereiders
•    peilbeheerders
•    watersysteembeheerders

•    Ondersteuning openbare werkzaamheden:
-    administratief
-    organisatie
-    inventarisatie woonwijken (bijv. i.v.m. openbaar groen)
-    ontwikkeling systematiek

•    Ontwikkeling en realisatie wandelpaden

•    Agrarische sector:
-     onderhandelen met agrariλrs over gebruik gronden

•    Toezicht groenwerken

•    Advies en inrichting:
-    groenbeleid
-    beheerplan
-    beheersystemen openbare ruimten, waaronder beeldbestekken

•    Civieltechnische zaken:
-    speeltuinen:
•    adviseren en uitzetten speelbeleid
•    beheer
-    kunstwerken:
•    adviseren beheer
•    adviseren onderhoud
-    zwembaden
-    stedelijke infrastructuur (inclusief asfalt)
-    gladheidbestrijding
-    rioleringen en baggerwerken:
•    aansluiting buitengebied
•    woonrijp maken appartementencomplex
•    infiltratie units
•    rioolverlegging
•    opstellen reinigingsplan
•    opstellen renovatieschema's rioolgemalen
•    aanbesteden van rioolreiniging
•    planning voor overstortregistratie, plaatsing van overstortmeters en sanering van overstorten
•    registratie regenval en overstorten
•    opstellen en uitvoeren van baggerplan
•    toezicht houden baggerwerkzaamheden
•    inmeten nieuwbouwwijk
•    uitvoering van Stiwas maatregelen in kader van gemeentelijke rioleringsplan (GRP)
-    adviseren en afhandelen bezwaren ruilverkaveling